# هفته دفاع مقدس # سازمان همیاری شهرداریهای استان همدان # صالح جهانگرد