واحدهای سازمانی

نام واحد نام مسئول شماره تماس
مدیر عامل آقای دکترعلی کورش عبادی ۰۸۱-۳۸۲۲۰۳۶۹
معاون آقای مهندس صالح جهانگرد ۰۸۱-۳۸۲۲۰۳۶۹
مدیر امور مالی آقای حسین نیازی نژاد ۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۵
سرپرست واحد اداری آقای پوریا نوغان ۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۵
مدیر واحد فنی و مهندسی آقای مهندس علی احمدی مهیار ۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۳
مدیر واحد بازرگانی و فروش آقای حسین صفری ۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۳
مسئول حسابداری خانم فهیمه معصومی ۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۳