واحدهای سازمانی

نام واحدنام مسئولشماره تماس
مدیر عاملصالح جهانگرد۰۸۱-۳۸۲۲۰۳۶۹
مسئول دفتر ۰۸۱-۳۸۲۲۰۳۶۹
مدیر امور مالیحسین نیازی نژاد۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۵
سرپرست واحد ادارییاسر شعبانی۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۵
مدیر واحد فنی و مهندسیعلی گلشاییان۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۳
مدیر واحد بازرگانی و فروشحسین صفری۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۳
مسئول حسابداریعلی اسماعیلی۰۸۱-۳۸۲۲۰۸۷۳