فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری سینا

فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری سینا

فروش سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری سینا

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان در اجرای مصوبات شورای سازمان ، در نظر دارد سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری سینا را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر پیش فروش نماید .
منقضی شده استعلام

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷  تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷

شرح:

مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات : از تاریخ انتشار آگهی مورخ (٩٧/١١/١٨) لغایت ساعت ١۴ روز یکشنبه مورخ ( ٩٧/١١/٢٨) می باشد. زمان بازگشایی پاکت های مزایده ساعت ١٢ روز دوشنبه مورخ ٩٧/١١/٢٩ می باشد. حضور نماینده شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد. تبصره ١ : سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. تبصره ٢ : هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد . تبصره ٣ : سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد. تبصره ۴ : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند. تبصره ۵: پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده خریدار است . تبصره ۶: شرایط پرداخت: شرایط پرداخت ردیفهای ١ تا ٨- واحدهای تجاری سینا- (۶٠% ) بصورت نقدی پس از اعلام برنده (کتبی) ، (٣٠% ) ٣ ماه پس از اعلام برنده و ( ١٠ %) الباقی در زمان تحویل وصول می گردد. ضمناً زمان تحویل واحدها پایان شهریور ٩٨ می باشد. تبصره ٧ : روی پاکتها، مشخصات پیشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملک مورد نظر ، نام ، نشانی و شماره تماس پیشنهاد دهنده درج گردد. تبصره ٨ : مبلغ سپرده شرکت در مزایده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانونی ، ظرف حداکثر هفت روز حاضر به انعقاد پیمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نیز درصورت ابلاغ سازمان ، بدین نحو عمل خواهد شد. تبصره ٩ : به پیشنهاداتی که فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا پس از مهلت قانونی باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. تبصره ١٠ : میزان تضمین حسن انجام معامله املاک معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد می باشد که باید قبل از انعقاد قرارداد و به یکی از صورتهای ذکر شده شامل ١- رسید بانکی وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانکی ٣- اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان تسلیم شود ، ضمنا با پرداخت مراحل بعدی مبلغ تضمین حسن انجام تعهدات مستهلک میگردد و استرداد آن پس از تسویه حساب نهایی صورت می پذیرد . تبصره ١١ : شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد. www.civil.hamedan.ir روابط عمومی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان برای دریافت جدول مشخصات روی لینک زیر کلیک کنید

شرایط :

مبلغ سپرده شرکت در مزایده باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود. الف: رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر شعبه مرکزی در وجه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان. ب : ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهی شهری شهرداری همدان بند١ :مدت اعتبار پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد. پ : اسناد خزانه یا اوراق مشارکت محل دریافت و تحویل اسناد : همدان – میدان آرامگاه بوعلی – طبقه فوقانی بانک سپه – دبیر خانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فکس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

شرکت در مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *