مزایده یک باب واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری جهان نما

مزایده یک باب واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری جهان نما

مزایده یک باب واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری جهان نما

 

 

سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان در اجرای مصوبه شورای سازمان ، در نظر دارد یک باب واحد تجاری واقع در مجتمع تجاری جهان نما را از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به مدت یک سال اجاره دهد.
منقضی شده    استعلام

تاریخ شروع: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷  تاریخ پایان: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵

شرح:

 

مهلت دریافت و تحویل پیشنهادات : از تاریخ انتشار آگهی مورخ ( ٢٧/ ١١/٩٧) لغایت ساعت ١۴ روز سه شنبه مورخ (٠٧ / ١٢ /٩٧) می باشد. زمان بازگشایی پاکت های مزایده ساعت ١٢ روز چهارشنبه مورخ ٠٨/ ١٢ /٩٧ می باشد. حضور نماینده شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکتها بلامانع می باشد. تبصره ١ : سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. تبصره ٢ : هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد . تبصره ٣ : سایر اطلاعات و جزییات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج می باشد. تبصره ۴ : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در مزایده شرکت نمایند. تبصره ۵: پرداخت هر نوع مالیات و عوارض بر عهده مستاجر است . تبصره ۶: شرایط پرداخت بصورت نقدی می باشد . تبصره ٧ : روی پاکتها، مشخصات پیشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملک مورد نظر ، نام ، نشانی و شماره تماس پیشنهاد دهنده درج گردد. تبصره ٨ : مبلغ سپرده شرکت در مزایده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانونی ، ظرف حداکثر هفت روز حاضر به انعقاد پیمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نیز درصورت ابلاغ سازمان ، بدین نحو عمل خواهد شد. تبصره ٩ : به پیشنهاداتی که فاقد سپرده شرکت در مزایده و یا پس از مهلت قانونی باشند ، ترتیب اثر داده نخواهد شد. تبصره ١٠: میزان تضمین حسن انجام معامله معادل ده درصد کل مبلغ قرارداد می باشد که باید قبل از انعقاد قرارداد و به یکی از صورتهای ذکر شده شامل ١- رسید بانکی وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانکی ٣- اسناد خزانه یا اوراق مشارکت به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان تسلیم شود و استرداد آن پس از تصویه حساب نهایی صورت می پذیرد . تبصره ١١ : شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شرایط مندرج در اسناد مزایده می باشد. www.civil.hamedan.ir تاریخ انتشار آگهی: ٢٧/ ١١/٩٧ روابط عمومی سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان

 

شرایط :

 

مبلغ سپرده شرکت در مزایده باید به یکی از صورتهای مشروحه زیر همراه با اسناد مزایده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزایده گزار تسلیم شود. الف: رسید بانکی واریز وجه مزبور به حساب شماره ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر شعبه مرکزی در وجه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان. ب : ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان عمران و باز آفرینی فضاهی شهری شهرداری همدان بند١ :مدت اعتبار پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد. پ : اسناد خزانه یا اوراق مشارکت محل دریافت و تحویل اسناد : همدان – میدان آرامگاه بوعلی – طبقه فوقانی بانک سپه – دبیر خانه سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فکس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

 

شرکت در مزایده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *