سازمان همیاری شهرداری های همدان

سازمان همیاری شهرداری های همدان

واحدهای سازمانی

روابط عمومی
مدیریت
معاونت
حراست
حسابداری