سازمان همیاری شهرداری های همدان

سازمان همیاری شهرداری های همدان

مزایده يك باب واحد تجاري واقع در مجتمع تجاري جهان نما

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرح:

مهلت دريافت و تحويل پيشنهادات : از تاريخ انتشار آگهي مورخ ( ٢٧/ ١١/٩٧) لغايت ساعت ١۴ روز سه شنبه مورخ (٠٧ / ١٢ /٩٧) مي باشد. زمان بازگشايي پاكت هاي مزايده ساعت ١٢ روز چهارشنبه مورخ ٠٨/ ١٢ /٩٧ مي باشد. حضور نماينده شركت كنندگان در جلسه بازگشايي پاكتها بلامانع مي باشد. تبصره ١ : سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار است. تبصره ٢ : هزينه درج آگهي بعهده برنده مزايده مي باشد . تبصره ٣ : ساير اطلاعات و جزييات مربوط به مزايده در اسناد مزايده مندرج مي باشد. تبصره ۴ : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند در مزايده شركت نمايند. تبصره ۵: پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده مستاجر است . تبصره ۶: شرايط پرداخت بصورت نقدي مي باشد . تبصره ٧ : روي پاکتها، مشخصات پيشنهاد دهنده شامل؛ مشخصات ملك مورد نظر ، نام ، نشاني و شماره تماس پيشنهاد دهنده درج گردد. تبصره ٨ : مبلغ سپرده شركت در مزايده برنده اول، هرگاه پس از ابلاغ قانوني ، ظرف حداكثر هفت روز حاضر به انعقاد پيمان نشود، به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري ضبط خواهد شد در خصوص نفر دوم نيز درصورت ابلاغ سازمان ، بدين نحو عمل خواهد شد. تبصره ٩ : به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده شركت در مزايده و يا پس از مهلت قانوني باشند ، ترتيب اثر داده نخواهد شد. تبصره ١٠: ميزان تضمين حسن انجام معامله معادل ده درصد كل مبلغ قرارداد مي باشد كه بايد قبل از انعقاد قرارداد و به يكي از صورتهاي ذكر شده شامل ١- رسيد بانكي وجه مزبور ٢- ضمانت نامه بانكي ٣- اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان تسليم شود و استرداد آن پس از تصويه حساب نهايي صورت مي پذيرد . تبصره ١١ : شرکت در مزايده و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط مندرج در اسناد مزايده مي باشد. www.civil.hamedan.ir تاريخ انتشار آگهي: ٢٧/ ١١/٩٧ روابط عمومي سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان

شرایط :

مبلغ سپرده شرکت در مزايده بايد به يکي از صورتهاي مشروحه زير همراه با اسناد مزايده در پاکت الف و بصورت لاک ومهر شده به دستگاه مزايده گزار تسليم شود. الف: رسيد بانکي واريز وجه مزبور به حساب شماره ٠١٠٠٨٢٧۶٨٢۴۵٠ بانک شهر شعبه مركزي در وجه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان. ب : ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان عمران و باز آفريني فضاهي شهري شهرداري همدان بند١ :مدت اعتبار پيشنهاد قيمت و ضمانت نامه حداقل سه ماه باشد. پ : اسناد خزانه يا اوراق مشارکت محل دريافت و تحويل اسناد : همدان - ميدان آرامگاه بوعلي – طبقه فوقاني بانك سپه – دبير خانه سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان– تلفن٣٢۵١۴۴۴۴ -٠٨١فكس: ٣٢۵٢٧٩٩٩-٠٨١

شرکت در مزایده