سازمان همیاری شهرداری های همدان

سازمان همیاری شهرداری های همدان

خرید رنگ سه جزئی ترافیکی

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرح:

متقاضيان می‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان مراجعه و یا اسناد را از نشانی اینترنتی http://ets.hamedan.ir دریافت نمایند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ٣٨۲۱۵۳۱۸ -٠٨١، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان تماس حاصل فرمایند.

شرایط :

مبلغ تضمین در معامله به ‌صورت واریز نقدی به حساب ٧۴٠٨١١٣۴٧٠٨٣٨٣ نزد بانک مهرایران یا ضمانت نامه بانکی به نفع سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان می باشد. هزینه درج آگهي مناقصه به عهده برنده خواهد بود.بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود.شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد قیمت به منزله ی قبول شرایط و تکالیف سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان می باشد. چنانچه برنده اول یا دوم مناقصه اعلام انصراف نمایند، مبلغ تضمین شرکت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد.سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری همدان در رد يا قبول پیشنهاد‌ها مختار است.سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت در مناقصه