سازمان همیاری شهرداری های همدان

سازمان همیاری شهرداری های همدان

خريد تجهيزات ترافيکي

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرح:

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان مراجعه و يا اسناد را از نشاني اينترنتي http://ets.hamedan.ir دريافت نمايند.

شرایط :

مبلغ تضمين در معامله به ‌صورت واريز نقدي به حساب ١٠٠٧٨۵٠١٠٢٢٣ نزد بانک شهر يا ضمانت نامه بانکي به نفع سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان مي باشد.هزينه درج آگهي مناقصه به عهده برنده خواهد بود. بهاي پيشنهادي بايد از حيث مبلغ مشخص ، معين و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسليم شود. شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد قيمت به منزله ي قبول شرايط و تکاليف سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان مي باشد. چنانچه برنده اول يا دوم مناقصه اعلام انصراف نمايند، مبلغ تضمين شرکت در مناقصه آنان ضبط خواهد شد. سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري همدان در رد يا قبول پيشنهاد‌ها مختار است.ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

شرکت در مناقصه