سازمان همیاری شهرداری های همدان

سازمان همیاری شهرداری های همدان

چارت سازمانی

مهندس مهدی مجیدی
مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های همدان