سازمان همیاری شهرداریهای همدان

سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان در نظر دارد به استناد مصوبات اخذ شده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه C.N.G پایانه بزرگ (بلوار ملت) را به مدت دو سال شمسی از طریق مزایده به افراد حقوقی واجد شرایط بند ٢ ذیل، به صورت استیجاری واگذار نماید.
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/02/17  تاریخ پایان: 1398/02/17

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در اجراي مصوبات شوراي سازمان ، در نظر دارد سرقفلي تعدادي از واحدهاي تجاري سينا را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير پيش فروش نمايد .
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/02/17  تاریخ پایان: 1398/02/17

سازمان عمران و باز آفريني فضاهاي شهري شهرداري همدان در اجراي مصوبه شوراي سازمان ، در نظر دارد يك باب واحد تجاري واقع در مجتمع تجاري جهان نما را از طريق مزايده عمومي با شرايط زير به مدت يك سال اجاره دهد.
منقضی شده استعلام تاریخ شروع: 1398/02/17  تاریخ پایان: 1398/02/25